วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ จัดงาน “Digital Job Fair 2015” วันที่ 24-25 เมษายน 2558 เพื่อเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จกับอาชีพในฝันทางด้าน IT โดยพบกับบริษัทชั้นนำมากกว่า 50 บริษัท 500 ตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิตอลคอนเทนท์ และซอฟต์แวร์ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และมีผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันความต้องการของแรงงานที่มีความสามารถด้านซอร์ฟแวร์ แอนนิเมชัน และ ดิจิตอลคอนเทนต์ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าประกอบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ทำให้งานทางด้านซอร์ฟแวร์ อนิเมชั่น และดิจิตอลคอนเทนต์ เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านดังกล่าว ซึ่งสถาบันระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลคอนเทนท์ และซอฟต์แวร์ที่สำคัญของประเทศ ทั้งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ แอนนิเมชั่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น โดยผลิตบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานปีละกว่า ๑,๒๐๐ คน แต่ขณะเดียวกันปัญหาการว่างงานของนักศึกษา และปัญหาที่บริษัทต่างๆ ขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถด้านซอร์ฟแวร์ อนิเมชั่น และ ดิจิตอลคอนเทนต์ ยังเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆ ได้กระจายตัวอยู่ในหลายๆแห่ง ทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบใหม่ ไม่สามารถเข้าถึงในหน่วยงานหรือบริษัทนั้นๆ ได้

ด้วยเหตุนี้เองโครงการ Digital Job Fair ๒๐๑๕ จึงจัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบริษัทชั้นนำที่ต้องการมารับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านซอร์ฟแวร์ อนิเมชั่น และ ดิจิตอลคอนเทนต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้นักศึกษาและผู้ประกอบการได้พบปะ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะเข้าร่วมงานในสถานประกอบการนั้นๆ และเป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้กล้าแสดงออกในการนำเสนอตนเอง เพื่อร่วมงานกับสถานประกอบการ ซึ่งนอกจากนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังมีนักศึกษาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความสามารถด้านซอร์ฟแวร์ แอนนิเมชั่น และดิจิตอลคอนเทนต์ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1,000 คน ตลอดจนผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ได้ตรงตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการ กับสถานศึกษาในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA