อาจารย์พรธิดา แก้วกมล และอาจารย์สมเกียรติ น่วมนา อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าศึกษาดูงานบริษัท ซ้าฟเนอร์  อีเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ โดยมีคุณสุดสิริ  ธรรมธิติวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซ้าฟเนอร์  อีเอ็มซี  จำกัด เป็นวิทยากรและนำชมกระบวนการผลิตในโรงงาน ณ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA