นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา2557 เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) ณ บริษัท Samsung D’ Light และ SK Telecom (T.um) กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมุ่งเน้นการศึกษาดูงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ในระดับภูมิภาค โดยมี อาจารย์ ดร.คมศักดิ์  เมฆสมุทร และอาจารย์ ดร.ภัทรพร  คูวุฒยากรเป็นผู้นำคณะ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA