ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Ah Bee Goh              Chief Operating Officer บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด โดยมีอาจารย์ ดร. นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา และอาจารย์  จิราวิทย์ ญาณจินดา อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และผู้บริหารจากบริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด ได้แก่ คุณสุดสิริ  ธรรมธิติวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณเทวาฤทธ์  ทิมโพธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต EMC และคุณกิติวัสส์  มูลแก้ว ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต Automotive บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา และร่วมกันพัฒนางานวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

โดยบริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสวิตเชอร์แลนด์ เข้ามาตั้งบริษัทผลิตในนิคมอุตสาหกรรม        จ.ลำพูน ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,581 คน โดยที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการสหกิจศึกษาเข้าร่วมทำงานกับบริษัทในตำแหน่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการจริงโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานและให้คำปรึกษางานกับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี การทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการสหกิจศึกษาให้มีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

a001

a002

a003

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA