อาจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย  ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระดับสูง ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิต รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสหกิจศึกษาในเชิงบูรณาการและสุดท้ายคือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในเครือข่ายกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงานและเพื่อเป็นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระดับชุมชน องค์กรและระดับภูมิภาคต่อไป

โครงการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการลงนามความร่วมมือในครั้ง ได้แก่

$11.          โครงการติดตามพฤติกรรมสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้เทคโนโลยี Sensor และ Embedded System  การตรวจจับพฤติกรรมสัตว์โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของสัตว์และการย้ายที่อยู่ไปตามสถานที่และเวลา เพื่อทำให้ทราบตำแหน่งและพฤติกรรมของสัตว์ว่า ตอนนี้กำลังเป็นอย่างไร เช่น จะทราบว่าจะมีสัตว์ตัวไหนจะออกมาให้เห็นในเส้นทางที่รถนำเที่ยวจะวิ่งผ่าน หรือสัตว์มีพฤติกรรมเข้าข่ายการหลบหนีหรือไม่ เป็นต้น โดยใช้ Sensor ขนาดเล็กติดตั้งไว้ในกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวมรวมข้อมูล ตำแหน่ง และนำมาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ และนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพิงคนคร ต่อไป

$12.         โครงการศึกษาสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

$13.         โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

$14.         โครงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่บุคลากรของสำนักงานพิงคนคร ในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง และแบบ Non-Degree Program

$15.         โครงการบุคลากรของสำนักงานพิงคนคร เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการความรู้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

$16.         โครงการสหกิจศึกษา โดยนักศึกษามาปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรของสำนักงานพิงคนคร เป็นต้น

โดยมี คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณโถงต้อนรับ  ท่าแพ อาคารนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 a002 a003

a004 a001

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA