อาจารย์เฉลิมพล  คงจิตต์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ในโอกาสเปิดศูนย์จีนศึกษาเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนรวมถึงผลักดันการวิจัยระหว่างคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Yunnan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ อาคาร HB 6 คณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันอังคาร 20 มกราคม 2258 ที่ผ่านมา

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA