อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

jj 1 jj 2

jj 3 jj 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA