ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ข้าราชบริพารฯ จากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ในโอกาสเข้าร่วมศึกษาในกระบวนวิชาการจัดการความรู้เชิงวิศวกรรม (KNOWLEDGE ENGINEERING) เพื่อนำเอาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรและเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเพื่อทบทวนและวางแผนยุทธศาสตร์ของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการศึกษาการจัดทำระบบ Smart Office เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรให้มากขึ้น โดยมี  อาจาย์อรรณพ ธนัญชนะ เป็นอาจาย์ผู้สอน โดยมีกำหนดการเรียนทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรฯ เวลา 09.00 - 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม - 1 มีนาคม 2558 รวมจำนวน 45 ชั่วโมง  

b 1 b 2

b 3 b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA