งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำงานผลงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน”พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558

z 1 z 2

z 3 z 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA