ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์สะเต็ม ภาคเหนือตอนบน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี อาจารย์ ภคินี อริยะ ทูตสเต็ม ตัวแทนจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิด STEM Education เป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนเข้ากับสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ในหลายๆ ศาสตร์เน้นการมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผลการดำเนินงานในรูปแบบโครงงานต่างๆ จากผลงานของนักเรียนจากสถาบันการศึกษา กว่า 40 สถาบัน เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 a 4 a 3

a 2 a 1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA