ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เชียงใหม่ จัดกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Ourbanism : Creative thinking for our city เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดต่างๆ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบการจัดการความคิดได้อย่างเป็นระบบด้วยความรู้ความเข้าใจ โดยกิจกรรมนี้ ได้บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนี่งของวิชา Introduction to E-tourism เพื่อสร้างไอเดียท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์คณิตา  ตุมพสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบกิจกรรม ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมี่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

a 1 a 2

a 3

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA