หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันในรายวิชาหัวข้อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Serious Games” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Brenton Burchmore เลขานุการสมาคม Serious Games จากประเทศสิงคโปร์ และผู้ก่อตั้งบริษัท Conperior Ltd.-Game Based Learning เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบกิจการด้านพัฒนาเกม เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้เรียนรู้ถึงหลักคิดที่จะต้องคำนึงถึงหลักในการออกแบบ Serious Games เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาด้านความสนุกของการออกแบบ Serious Game โดยในปัจจุบัน Serious Game ยังสามารถนำมาประยุกต์ในงานด้านต่างๆ เช่นด้านการดูแลและรักษาสุขภาพ (Health Care) หรือด้านการซ้อมรบ (Military Exercise) โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้ในการเรียน การสอน และการทำงานในอนาคต โดยมีอาจารย์ ดร.คมศักดิ์ เมฆสมุทร อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน และ อาจารย์กิตติ ภูริทัต ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (KIC) ร่วมประสานงาน เมื่อ วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 9:30-11:00น. ณ ห้องบรรยาย 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

a 1 a 2

a 3 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA