นายอรรถวิทย์ ฮุง  นักศึกษาศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)   ปัจจุบันทำงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้นำหนังสือจำนวน 7 เล่ม มามอบให้ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและงานวิจัยแก่ผู้ที่สนใจ หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทย 2558  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ หนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับ Cyber Treats ของปี 2014 ให้ข้อมูลการระมัดระวังภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตจากช่องทางต่างๆ รวมไปถึง แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ คำแนะนำป้องกันภัยคุกคามทาง Email การตระหนักถึงเรื่องการตั้งค่าและการใช้ Password รู้เท่าทันการค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวปาริฉัตร พิทักษ์ประภานนท์ บรรณารักษ์ห้องสร้างสรรค์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และหากผู้สนใจท่านใดต้องการยืมหนังสือดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 053-920299 ต่อ 202

1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA