นักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 8 กว่า 65 คน เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 59 - เมษายน 60 โดยมีตัวแทนจากบริษัทต่างๆ อาทิเช่น บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด,บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด, บริษัท ซีนิกซอฟต์ จำกัด ,ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ภาคเหนือและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC) เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา  ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

a 1 a 2

a 3 a 4

a 5 a 6

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA