วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สังคม ความรู้ และดิจิตอล”National Conference on Knowledge and digital Society (KDS ๒๐๑๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมส์ และดิจิตอลมีเดีย ที่มีคุณภาพและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อขยายขอบเขตความรู้ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมผ่านการประชุมทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เผยแพร่ทำคุณประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคม เป็นการตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

a 1 a 2

a 3 a 4

a 5

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA