ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdFEx  ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์  รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี ร่วมเป็นกรรมการตรวจการประเมินระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558

a 1 a 2

a 3 a 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA