ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและสำนักวิชา มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืองานทางด้านการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

020260-1 020260-2

020260-3 020260-4

020260-5 020260-6

020260-7 020260-8

020260-9 020260-10

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA