อาจารย์ ดร.นภาพร  รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคุณปิยาภรณ์  ณ เชียงใหม่ เลขานุการ และหัวหน้างานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของสำนักงานคณะ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และการรวบรวมองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  โดยมี ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดี พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ และหัวหน้างานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

190560-1190560-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA