ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558 และแจ้งแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาในครั้งนี้ ณ รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558

b 1

b 2

b 3

b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA