ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557 กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) เพื่อร่วมสรุปปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนการสอนและเพื่อวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ต่อไป ณ วีรันดา เชียงใหม่ เดอะไฮท์ รีสอร์ท วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

b 1

b 2

b 3

b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA