หน่วยงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯเพื่อสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้มีแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติและเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์รสลิน  กาสต์ อาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์คืออะไรและคุณสุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์  เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษจากงานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการผลิตผลงานวิชาการนอกจากนั้นยังมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก โดย อาจารย์ภคินี อริยะ และการเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน การเลือกงานประชุมวิชาการ และประสบการณ์การนำเสนอผลงาน โดยงานดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

a001

 

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA