ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล วีราสา รองคณบดีงานบริหาร กล่าวให้การต้อนรับและรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี รองคณบดีงานวิชาการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา 

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA