ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อพูดถึงนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต โดยโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย และอาจารย์ภัทรหทัย ณ ลำพูน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากสาขาวิชา E-tourism (Domain Computer Science) จาก University Joseph Fourier Grenoble ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงได้เชิญ คุณมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สำนักงานประกันสังคม และ คุณธอรภัทร ภัทรธวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประกันชีวิตจากบรษัท AIA ร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประโยชน์และสิทธิต่างๆ ของบุคลากร ณ ห้อง 113 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA