ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช  แย้มวงษ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยงานนโยบายและแผนฯ ร่วมกับงานบริหารงานบุคคล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 

a 1 a 4 

a 3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA